دائمی-اعتباری

کارکرده-صفر-درحد صفر

ایرانسل-همراه اول

پشتیبانی

X